وصف حال جیب ما

زندگی از حفره ها پر شد ولی با آن خوشم

جیب سوراخی که من با آن مدارا میکنم

مرهمی بر زخم جانم! مرهم سوزان اشک

چاره ام کو؟ من با همان درمان مدارا میکنم

"سعید علیجانی"

/ 4 نظر / 21 بازدید
سعید علیجانی

تشکر! مرهمی بر زخم جانم٬ مرهم سوزان اشک چاره ام کو؟ با همین درمان مدارا می کنم پیرو قبلی

مرتضی

جانا سخن از زبان ما می گوئی[چشمک][لبخند][گل]