چی شد!!

آنکس که بداند و بداند که بداند       اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

آنکس که بداند و نداند که بداند       بیدارش نمایید که بس خفته نماند

آنکس که نداند و بداند که نداند       لنگان خرک خویش به منزل برساند

آنکس که نداند و نداند که نداند       در جهل مرکب ابدالدهر بماند

آنکس که نداند و نخواهد که بداند    حیف است چنین جانوری زنده بماند

 

شیرفهم نوشت : شاعر (گمنام) مختصر و مفید به بنده میگه : نفهم یا بفهم یا بفهم که نفهم سوال

یکی از دوستان در این باب میگه : نفهمیدن نیمی از فهمیدن است و پرسیدن نیمی دیگر

/ 0 نظر / 19 بازدید